english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

PROTO - grafický design a současné umění

antologie/katalogy

Souborná publikace mapující grafický design s přesahem do současného umění je roždělená do třech kapitol:

Manifest – kapitola první vytváří souvislosti mezi uměleckými intervencemi do veřejného prostoru, institucionální kritikou i obecněji postojem umělce ke společnosti a počiny z oblasti nakladatelství, časopisectví, ilustrace, plakátové tvorby nebo graffiti.

Nečitelnost – kapitola druhá ukazuje příklady dekonstrukce přesunu sdělení od formy k příjemci, víceznačnost tohoto metajazyka. Nesrozumitelnost a nečitelnost se stávají tématy autorů, kteří problematizují podstatu médií i lidské komunikace jako takové.

Je to design – kapitola třetí klade otázku, zda je grafik umělcem? Je umělec designérem? Pozice obou oblastí se v této kapitole vzájemně prolínají. Autonomizace obvykle „užité“ sféry ústí k experimentálnímu a autorskému grafickému designu.

Czech edition
Authors: Petr Babák, Blumfeld S. M., Petr Bosák, et al.
Editors: Petr Bosák, Robert Jansa, Markéta Magidová, et al.
Translated by: Roman Dergam, Martin Micka, Ondřej Slačálek
Publisher: tranzit.cz, umprum, Quick brown fox jumps over the lazy dog
Distributor: Kosmas
Design: Petr Bosák, Robert Jansa – 2013 Designers
City: Prague
Year: 2013
Pages: 243
ISBN/ISSN: ISBN 978-80-87259-22-1
Price: 380 (14 €)

Notes
Publikace získala titul 2. Nejkrásnější knihy roku 2013 v oblasti Vědecká a odborná literatura. 

Licence Creative Commons